Pædagogisk målsætning og metode

Vi vil yde en målrettet socialpædagogisk indsats overfor marginaliserede børn og unge, en indsats, som til enhver tid er funderet i grundige overvejelser og kvalificerede beslutninger, truffet af tydelige, vedholdende, konsekvente, omsorgsfulde voksne til gavn for det enkelte barns/unges positive udvikling. Vi har som et overordnet mål med ovenstående, at skabe et bekræftende og trygt levemiljø, hvor i barnet/den unge, kan udvikle sig.

Vi arbejder på, at nedbryde uhensigtsmæssige mønstre hos den unge ved at sætte fokus på, - og ved at give den unge en forståelse af, at alle valg, hensigtsmæssige som uhensigtsmæssige, den enkelte træffer, er forbundet med konsekvenser.

Vi arbejder målrettet på, at udvikle den enkeltes kompetencer. Dette med en bekræftende, omsorgsfuld tilgang til den unge, som styrker den enkeltes evne til at træffe gode valg for sig selv, valg som kan medvirke til, at den unge får en følelse af ligeværd og selvværd. Det er et mål, at støtte, fastholde og udvikle den unge i rammer, som gør det muligt i voksenlivet, at leve et så normaliseret liv som muligt. Det er afgørende, at barnet eller den unge får indflydelse på sit eget liv.

Relationsdannelse, modning og personlig udvikling indgår derfor i vores arbejde. Skole og uddannelse vil have højeste prioritet. Faglig udvikling er fundamentet i muligheden for et indholdsrigt liv.

Vi medinddrager barnet og den unges forældre og øvrige netværk i forløbet, i den udstrækning det er muligt.

Vi mener, at børn/unge skal have succes udenfor opholdsstedet, derfor satser vi på at alle har fritidsaktiviteter i nærmiljøet. Vi støtter de unge i at få etableret venskaber udenfor opholdsstedet, og har gennem årene oplevet, hvad det gør for den enkeltes selvværd og selvmotivation.

Citat

Det narrative perspektiv fokuserer på intentioner, værdier, håb, principper relateret til problemer, og på den sociale og kulturelle magt, der ligger i enhver diskurs. Enhver personlig diskurs er samtidig en social og kulturel diskurs og udtrykker kulturelle værdier og normer, som det altid er muligt at bryde med.

Alan Holmgren, Dispuk